Όλη η Υδρόγειος, ένα σπίτι

Ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, με σκοπό «την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation – ΓΚΠΔ/GDPR). Στοχεύει στη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και αναγνωρίζει σε αυτούς νέα δικαιώματα, ενισχύοντας την προστασία τους. Ο Γενικός Κανονισμός αφορά κάθε επιχείρηση και φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που διατηρεί στοιχεία πολιτών και χρηστών διαδικτύου.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα εφαρμόζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, και της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/nomothesia/proswpikon_dedomenon

Κατά την αίτηση ή / και συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Όλη η Υδρόγειος ένα σπίτι» , ενδέχεται να ληφθούν ευαίσθητα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα. Το υλικό και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ανωνυμοποιημένα για την προώθηση των σκοπών της Ε.Α.Ε. και την υλοποίηση του προγράμματος.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της E.A.E. (email: projects@cancerhellas.org ) εάν:

(α) Επιθυμείτε να σταματήσει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία να χρησιμοποιεί το ως άνω υλικό κατά το μέτρο που σας αφορά.

(β) Επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία να επεξεργάζεται το ως άνω υλικό

(γ) Θεωρείτε ότι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει το ως άνω υλικό με τρόπο ακατάλληλο ή με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα συμφωνία, ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος, ενώ δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες που προβαίνουν σε πράξεις επεξεργασίας παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας και δεσμεύονται από σχετικές ρήτρες εμπιστευτικότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κριθεί αναγκαία για τη ζωή και υγεία του ατόμου η διακομιδή του σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή εξωτερικό ιατρό, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία θα διαβιβάσει στο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή εξωτερικό ιατρό τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντα που είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Κανονισμού έχετε τα εξής δικαιώματα: α) ενημέρωσης και πρόσβασης, β) διόρθωσης, γ) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, δ) διαγραφής, ε) περιορισμού της επεξεργασίας, στ) φορητότητας και ζ) εναντίωσης. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Υδρόγειο Ασφαλιστική ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση projects@cancerhellas.org. Τέλος, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd).